13 thg 7, 2010

Công văn số 2009/TCT-PC ngày 10/06/2010 chính sách thuế TNDN

Ngày 10/06/2010 tổng cục thuế có công văn trả lời cục thuế TP.HCM về việc hành hoá hết hạn sử dụng và lỗi thời .... dẫn đến không tiêu thụ được phải huỷ bỏ thì khoản chi phí này sẽ không được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Tải về công văn 2009

Không có nhận xét nào: